Private policy

1. Persondatapolitik for Dansk Sneppeklub
Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og
behandler dine personoplysninger, når du indmelder dig i Dansk Sneppeklub.
Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine
oplysninger til os.

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund
(hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som klub har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om klubbens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – og udsende nyhedsbrev
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og
følge op på dem
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
• At administrere din relation til foreningen

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger Dansk Sneppeklub indsamler og
registrerer om dig og din virksomhed, samt hvordan de opbevares og behandles.

1.1. Indsamling af persondata
Ved indmeldelse i Dansk Sneppeklub indsamler vi følgende oplysninger om dig:
• Fornavn og efternavn
• Adresseoplysninger
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Indmeldelsesdato
• Fotos, hvis du ønsker at berige klubben

1.1.2. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af
foreningens berettigede og legitime interesser som er:
Intern registrering. Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt med dig eller
tilsende dig information.

1.1.3. Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er
nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet
ovenfor.

1.2. Behandling og videregivelse af persondata

1.2.1. Hjemmeside

Ved indmeldelse i Dansk Sneppeklub registreres de oplyste data på www.
dansksneppeklub.dk. – Herunder med personnavn, adresse og postnummer,
telefonnummer samt websiteadresse.

1.2.2. Videregivelse af dine personoplysninger
Dansk Sneppeklubs bestyrelse [???]
Personoplysninger kan ved efterspørgsel videregives til bestyrelsen.
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for
markedsføring - uden dit samtykke.

2 Slettepolitik

2.1. Mails
Mails modtages via mailsystemet Gmail og slettes ved årlig datarevision, når mails
bedømmes ikke længere at have nogen relevans – dog op til 36 måneder.

1.4. Rettigheder for medlemmer af Dansk Sneppeklub
Som medlem i Dansk Sneppeklub har du altid ret til:
at få indsigt i, hvilke personoplysninger Dansk Sneppeklub behandler om dig.
at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, som Dansk Sneppeklub har
registreret om dig.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Dansk Sneppeklub alle
oplysninger, medmindre Dansk Sneppeklub har mulighed for fortsat at opbevare
oplysningerne efter en anden hjemmel.
Er behandlingen af personoplysningerne baseret på et samtykke fra dig, har du ret til
at trække samtykket tilbage, hvorefter behandlingen vil ophøre, medmindre Dansk
Sneppeklub har pligt til at behandle personoplysningerne i henhold til anden
lovgivning.
Du har efter skriftlig anmodning til Dansk Sneppeklub mulighed for at få et udskrift af
dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få oplyst, hvor længe dine
oplysninger opbevares og efter hvilke kriterier.
Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til Dansk Sneppeklub via
mail til dansksneppeklub@gmail.com

1.7. Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige
ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

1.5. Datasikkerhed
Adgangen til mail samt hjemmesiden, er kun tilgængelig for formand og webmaster.
De registrerede oplysninger opbevares i Dansk Sneppeklub mailkartotek.

1.6. Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til vores persondatapolitik og anvendelsen af cookies, er du meget
velkommen til at kontakte Dansk Sneppeklub på mail dansksneppeklub@gmail.com

1.6. Dataansvarlig
Dansk Sneppeklubs formand er dataansvarlig for ovenstående registrerede
oplysninger.

3. Klagevejledning

3.1. Dansk Sneppeklub

Klager kan mailes til dansksneppeklub@gmail.com

3.2. Datatilsynet
Klager over Dansk Sneppeklub behandling af personoplysninger skal rettes til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København